People

Principal Investigator

Luqiao Liu

Associate Professor

Department of Electrical Engineering and Computer Science

617-253-0019

luqiao@mit.edu

Biosketch of Professor Liu

 

 

 

 

Administrative Assistant

Maria Markulis

markulis@mit.edu

 

Graduate Students

Justin T Houjthou@mit.edu

 

Pengxiang Zhang

pxzhang@mit.edu

 

Chung-Tao (Josh) Chou

joshchou@mit.edu

 

Brooke C McGoldrick

bcmcgold@mit.edu

 

Zhongqiang Hu

zhongqhu@mit.edu

 

Qiuyuan Wang

qiuyuan@mit.edu

 

Zhiping He

zhiphe@mit.edu

 

Dooyong Koh

dooyong@mit.edu

 

Alumina

Joseph Finley

Jiahao Han

Yanfei Wu

Hailong Wang

Yabin Fan

Taqiyyah Safi